sessho: ([嵐] 1)
[personal profile] sessho
Niezawodny znak, że za późno położyło się spać - gdy kładziesz się, a za oknem zaczynają śpiewać ptaki.
(Nudzi im się, czy co? Tak wcześnie się budzą XD)

Strasznie jestem dzisiaj zmęczona, a wstałam ze 3 godziny temu. Aż miałam okropnie przekrwione prawe oko, a to mi się naprawdę rzadko zdarza. Muszę się dzisiaj wreszcie wyspać.


Day 05 – A song that reminds you of someone

Właściwie to piosenki rzadko kiedy kojarzą mi się z konkretną osobą lub miejscem - już prędzej z daną czynnością, np. czytaniem konkretnej pozycji.

No ale niech będzie.


Ta piosenka spodobała mi się od razu, gdy usłyszałam ją w telewizji (gdy jeszcze oglądałam telewizję) i najwyraźniej mojej siostrze też, bo potem strasznie często jej słuchała. No ale wciąż mi się podoba i sama też jej często słucham. W każdym razie myślę, że ten utwór mogę połączyć z jej osobą.A ta w miarę, w miarę kojarzy mi się z bratem. Nie wiem czemu XD Jak ją sobie ściągnęłam, bo mi się spodobała w czasie oglądania SPN, to pokazałam ją bratu i jakoś tak.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sessho: (Default)
Sessho

June 2012

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 07:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios