sessho: (Other 2)
[personal profile] sessho
Wczoraj byłam na spacerze wokół Zalewu z rodzicami (tyle że szybko się poddaliśmy, bo wiatr chciał nam urwać głowy). Wracając do domu zauważyłam piękną tęczę <3 Na szczęście mama miała komórkę, więc zrobiłam kilka zdjęć.Niestety widać jakieś śmieci i roboty, ale jak już wreszcie wyszliśmy z tych pól/z tego osiedla, to tęcza już znikła. Ale to i tak był piękny widok <3


I meme na dzisiaj.

Day 07 – A song that you reminds you of a certain event


Arashi - Hitomi no naka no Galaxy Jejku, umieszczanie tu piosenek Arashi to walka z czasem. XD Ledwo co ją znalazłam na YT W każdym razie ta piosenka kojarzy mi się z pielgrzymką do Częstochowy i pewnie już zawsze będzie. Jak wracaliśmy do domu, w ogóle nie mogłam zasnąć, więc przez prawie całą noc słuchałam tej piosenki. Ludzie z tyłu autobusu hałasowali, więc włączyłam sobie coś, co ich zagłuszy, a jednocześnie coś, nie przeszkodzi mi zasnąć, gdyby jednak sen zdecydował się mnie zaszczycić swoją obecnością. (Nie zdecydował XD)


A to z tegorocznym Sylwestrem. I z awarią mojego komputera, bo pod wpływem drgań tej piosenki, głośnik (specjalnie wyciągnięty z piwnicy na oglądanie Countdown XD) spadł na mojego laptopa i potem laptop cały czas się buntował, aż wreszcie tata nie zauważył, że coś tam się lekko odgięło.
Swoją drogą, uwielbiam tę piosenkę <3

Tak mnie przed chwilą wzięło - moja mama ma taką sporą młodszą znajomą, która często chce się z nią spotykać, często dzwoni i generalnie mnie irytuje. I tak mnie przed chwilą oświeciło, że ona jest takim Chinenem do Ohno mamy. Pfff. XD
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sessho: (Default)
Sessho

June 2012

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 07:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios