sessho: (Other 2)
[personal profile] sessho
Tak się tylko muszę pochwalić~ Napisałam całego swojego masterposta od nowa~ Teraz jest znacznie bardziej estetyczny i czytelny :D
I tym razem zajęło mi to tylko 2-3 godziny. Chyba.

W każdym razie:

TADAM~


A jutro gegra. Omiotłam wzrokiem jeden swój zeszyt, później omiotę drugi. (Bo czytaniem to tego nie nazwę)

I skończyłam pisać prezentację~ A raczej skończyłabym, gdybym miała końcówkę, ale i tak wszystko co najważniejsze już jest. Teraz tylko to opanować.


A tak w ogóle to uzależniłyśmy się z mamą od przebrzydłego fałszu Matchy'ego w jego piosence z początku lat 80 (Gin gira gin no sagirenaku sarigenaku). To jest tak ZŁE, że aż dobre XD


I mam też śliczną nową ikonkę z Oofuri. Kanou <3 Odę w sumie też lubię~
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sessho: (Default)
Sessho

June 2012

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 07:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios